Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca jest niestety co raz cz??ciej spotykan? chorob?, która dotyczy osób w ró?nym wieku, ponad to jedna trzecia chorych w ogóle nie wie, o jej istnieniu. Wed?ug ustale? International Diabetes Federation do 2040 roku na cukrzyc? zachoruje 642 miliony osób. Cukrzyca charakter metabolicznym.

To choroba cechuj?ca si? hiperglikemi?- czyli podwy?szonym poziomem glukozy we krwi, która wynika ze nieprawid?owego dzia?ania lub produkcji insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Podstawowymi rodzajami choroby jest cukrzyca typu I oraz cukrzyca typu II. Wyró?ni? jeszcze mo?na cukrzyc? typu LADA, monogenow?, ci??ow? oraz wtórn?.

Cukrzyca typu I stanowi mi?dzy 15, a 20 procent zachorowa?, a  jej g?ówn? przyczyn? jest zniszczenie komórek beta trzustki, które odpowiadaj? za wydzielanie oraz produkcj? insuliny. Na ten typ cukrzycy zapadaj? najcz??ciej dzieci oraz osoby m?ode,  przy czym nie mo?na zapobiec jej wyst?pieniu. Charakterystycznymi  objawami cukrzycy jest wysoki poziom glukozy we krwi, jednak bez regularnie wykonywanych bada? bardzo ci??ko stwierdzi?, czy dzieje si? co? niepokoj?cego. Z tego powodu nale?y obserwowa? organizm, czy nie wyst?puj? inne objawy zwykle towarzysz?ce cukrzycy, takie jak du?e pragnienie po??czone z cz?stym oddawaniem moczu, spory apetyt oraz utrata wagi, senno?? oraz ogólne os?abienie, a tak?e pojawiaj?ce si? problemy ze wzrokiem, np. jak zamazany obraz.

Przy cukrzycy typu II oprócz powy?szych objawów pojawi? si? mog? pogorszenie wzroku-nieostre widzenie, apatia i dra?liwo??,  problem z gojeniem si? ran oraz ?atwiejsze tworzenie si? siniaków. Kolejnym objawem mog? by? nawracaj?ce stany zapalne skóry, p?cherza czy dzi?se?, mrowienie lub utrata czucia w stopach. Ponad to u m??czyzn mog? wyst?pi? zaburzenia erekcji, a u kobiet natomiast mog? pojawia? si? przewlek?e zapalenia pochwy. Je?eli pojawia si? który? z powy?szych objawów, a dodatkowo w rodzinie s? osoby chore na cukrzyc? to nale?y jak najszybciej zg?osi? si? do lekarza i dokona? pomiaru glukozy we krwi. canada goose outlet