Czy katar można leczyć?

Z pewno?ci? ka?da z nas s?ysza?a od swojej babci, mamy czy te? przyjació?ki popularne stwierdzenie, mówi?ce o tym, ?e katar nieleczony trwa tydzie?, za? leczony – siedem dni. Mia?o ono za zadanie przedstawi? nieskuteczno?? wszelkiego rodzaju specyfików, które rzekomo mia?y skróci? czas naszej choroby. Oczywi?cie, sam katar nie jest chorob?, która zazwyczaj wy??cza nas z normalnego funkcjonowania. Bywa on rzecz jasna bardzo uci??liwy – przecie? kto lubi sp?dza? wi?ksz? cz??? swojego dnia z chusteczk? higieniczn? w d?oni?

Na dodatek cz?ste wycieranie nosa wi??e si? z podra?nieniem b?ony ?luzowej oraz skóry twarzy i wyst?pieniem zaczerwienienia cery, które jest po prostu nieestetyczne. W stwierdzeniu o nieskuteczno?ci leków na katar jest ziarnko prawdy – wszystkie dost?pne na rynku specyfiki s? w stanie jedynie z?agodzi? objawy tej choroby. Mo?emy zakupi? przeró?ne krople do nosa, obkurczaj?ce b?on? ?luzow? oraz zapobiegaj?ce konieczno?ci sta?ego wycierania nosa, dost?pne s? równie? preparaty w tabletkach. Je?eli zale?y nam na tym, by przyspieszy? wyleczenie, warto si?gn?? po domowe sposoby na katar, które z pewno?ci? stosowa?y ju? nasze prababcie. Oto kilka przyk?adów remediów, które ka?dy z nas z pewno?ci? ma w swoim domu.

Przede wszystkim – jedz rosó?. Nie bez przyczyny od dzieci?stwa byli?my karmieni ogromn? ilo?ci? tej pysznej zupy, kiedy tylko czuli?my si? chorzy. Rosó? pomaga w rozrzedzeniu wydzieliny, zalegaj?cej w naszych drogach oddechowych, jednocze?nie u?atwiaj?c jej usuwanie. Oczywi?cie rosó? musi by? gor?cy – dzi?ki niemu rozgrzejemy nasz organizm, przyspieszaj?c proces zdrowienia.

Warto równie?, by w naszej diecie przynajmniej na czas choroby zago?ci? czosnek. Nie bez przyczyny jest on nazywany naturalnym antybiotykiem. Zawiera bardzo wiele substancji, których zadaniem jest zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych, które w trakcie przezi?bienia rado?nie szalej? w naszym organizmie. Podobne dzia?anie ma równie? cebula – koniecznie i j? umie??my w swojej diecie. nike thea schwarz

Author: DailyHealth

Share This Post On