Zdrowe odżywianie. Co zrobić, żeby nie przesłodzić?

Przeci?tny Polak w ci?gu ca?ego roku spo?ywa oko?o 40 kg cukru! To prawie dwa razy wi?cej, ni? zaleca WHO- ?wiatowa Organizacja Zdrowia wed?ug której, cukry powinny stanowi? maksymalnie 10 procent dziennego zapotrzebowania na energi?, czyli 4-5 ?y?eczek cukru dziennie.

B??dy w od?ywiani powodem operacji.

__ Zdrowe od?ywianie __

Nawet je?li nie s?odzimy ani kawy, ani herbaty czy unikamy jedzenia s?odyczy, to i tak dostarczamy organizmowi wi?cej cukru, ni? organizm potrzebuje, poniewa? jest on ukryty w?a?ciwie wsz?dzie. Cukier rafinowany nie bez powodu zwany jest drug?, zaraz po soli „bia?? ?mierci?”. To czyste w?glowodany, bez ?adnych w?a?ciwo?ci od?ywczych, pozbawione wszelkich minera?ów oraz witamin.

Nadmiar cukru, a zdrowie

Nadmiar cukru powoduje szereg chorób, mi?dzy innymi nadci?nienie t?tnicze, cukrzyca, zawa? serca czy podwy?szony cholesterol. Co wi?cej, cukier silnie uzale?nia, ci??ko jest wi?c ca?kiem wyeliminowa? go z diety. Mo?na jednak zast?powa? go innymi produktami, a napoje gazowane zamieni? na wod? mineraln?.

Dobr? alternatyw? dla cukru jest stewia, a dok?adniej odmiana stevia rebaudiana. Dopiero w 2011 roku zosta?a uznana przez Uni? Europejsk? za ?rodek spo?ywczy. Li?cie stewii s? oko?o 35 razy s?odsze od cukru buraczanego. Dost?pna jest w postaci proszku, tabletek , p?ynu oraz naturalnych suszonych, ci?tych li?ci. Mimo, ?e jest s?odka, nie posiada w?a?ciwie ?adnych kalorii. Rozpuszcza si? w wodzie lepiej ni? cukier, odporna jest tak?e na wysokie temperatury, wobec czego mo?na j? z powodzeniem stosowa? w kuchni np. przy pieczeniu. Mo?na j? tak?e stosowa? do marynowania, poniewa? jest stabilna w ?rodowisku kwa?nym, ponadto nie ulega fermentacji i jest ca?kowicie bezpieczna dla zdrowia.

Cukier ?wietnie zast?pi tak?e ksylitol, potocznie zwany cukrem brzozowym. Jest on prawie o po?ow? mniej kaloryczny, ni? zwyk?y cukier. Jest on szczególnie polecany osobom na diecie, ale równie? zmagaj?cym si? z cukrzyc?. Co wa?ne, ksylitol ma czterna?cie razy ni?szy indeks glikemiczny ni? cukier, a to oznacza, ?e bardzo wolno podnosi poziom cukru we krwi. W przeciwie?stwie do bia?ego cukru, nie sprzyja on rozwojowi dro?d?aków i grzybów, ponadto ksylitol wp?ywa na lepsze przyswajanie wapnia oraz dzia?a bakteriobójczo. Mo?na go z powodzeniem u?ywa? do s?odzenia napojów,a tak?e gotowania i robienia przetworów. Jednak w odró?nieniu od stewii w nadmiarze mo?e powodowa? podra?nienia przewodu pokarmowego, zaleca si? zatem stosowa? nie wi?cej jak 3 ma?e ?y?eczki.

Doskona?ym s?odzikem jest te? pochodz?cy z Kanady syrop klonowy. Zawiera on mniej kalorii ni? cukier, ale nie dostarcza przy tym „pustych” kalorii. W 100 gramach syropu klonowego znajduje si? oko?o 270 kcal. Zawiera du?o przeciwutleniaczy, witamin oraz minera?ów. Jest dobra alternatyw?, dla osób uczulonych na miód. Nale?y jednak u?ywa? go z umiarem, poniewa? sk?ada si? g?ównie z sacharozy, w oko?o od 50 do 70 procent i posiada wysoki indeks glikemiczny, powoduj?c skoki poziomu cukru we krwi, nie jest zatem polecany dla osób cierpi?cych na cukrzyc?. Najlepiej wybra? ten w szklanych pojemnikach, które pozwalaj? na d?u?ej zachowa? ?wie?o?? syropu klonowego.

Do strony g?ównej

canada goose sale damen