Badanie żywej kropli krwi
Paź30

Badanie żywej kropli krwi

W ostatnich czasach mo?na zauwa?y? tendencje skierowane ku powrotowi do korzeni, do natury, ?ycia zgodnie z funkcjonowaniem przyrody. Jest to zauwa?alne w kontek?cie szeroko rozumianego life styl’ u, spo?ywanych produktów oraz u?ywania naturalnych kosmetyków. Do ?ask wraca równie? medycyna naturalna. Zwolenników medycyny alternatywnej jest wielu, a ostatnio prawdziwym „odkryciem” jest analiza ?ywej kropli krwi, cho? zdaniem niektórych...

Read More
Co zrobić gdy boli kręgosłup? Operacja – to ostateczność.
Paź24

Co zrobić gdy boli kręgosłup? Operacja – to ostateczność.

Kogo bola? kr?gos?up, nie raz zastanawia? si? co zrobi?. ?agodzenie bólu kr?gos?upa, oprócz dora?nego dzia?ania mo?e by? dokonane za pomoc? zmiany stylu ?ycia oraz pewnych nawyków, a tak?e poprzez systematyczne wykonywanie ?wicze?, zw?aszcza tych wzmacniaj?cych mi??nie podtrzymuj?ce kr?gos?up. Ostateczno?ci? jest operacja kr?gos?upa. Dbajmy o w?a?ciw? postaw?. Co oczywi?cie nie?atwe, dbanie o utrzymywanie prawid?owej postawy cia?a,...

Read More
Nerwica – jakie są jej odmiany?
Wrz27

Nerwica – jakie są jej odmiany?

Choroby o pod?o?u psychicznym cz?sto traktowane s? jako temat tabu, co? gorszego i wstydliwego, o czym si? nie powinno nikomu mówi?, zupe?nie z reszta nies?usznie. Wiele bowiem taki przypad?o?ci mo?na z powodzeniem wyleczy?. Nerwica ma wiele postaci i jest powa?nym zaburzeniem, które wp?ywa na funkcjonowanie ca?ego organizmu. Szacuje si?, ?e sporadyczne objawy nerwicy odczuwa co drugi cz?owiek, a co pi?ty odczuwa je stale. Ka?dy...

Read More
Jak postępować z noworodkiem?
Wrz17

Jak postępować z noworodkiem?

Pojawienie się dziecka na świecie zawsze związane jest z dużymi emocjami. Jest to zarówno wielka radość, ale także obawa i wątpliwości czy podoła się  opiece nad takim maleństwem, nim nabierze sił, wprawy i doświadczenia w postępowaniu z maluszkiem. Zapewne będzie to czas wielu wyzwań i nowych doświadczeń. Warto pamiętać o kilku uniwersalnych zasadach, które pozwolą na sprawniejsze obchodzenie się z noworodkiem.  O co zadbać w...

Read More
Próchnica bywa groźna!
Sie31

Próchnica bywa groźna!

Próchnica jest sporym problemem zdrowotnym. Szacuje si?, ?e mo?e mie? j? nawet dziewi??dziesi?t pi?? procent doros?ych. Co wi?cej, ma j? tak?e ponad po?owa kilkuletnich dzieci.  Otuchy dodaje fakt, ?e próchnicy mo?na zapobiega? oraz skutecznie j? leczy?. Próchnica jest procesem chorobowym, polegaj?cy na demineralizacji z?ba lub z?bów, który w konsekwencji prowadzi do rozpadu tak zwanej struktury z?ba. Naturalnym stanem rzeczy jest, ?e...

Read More
Pieprzyki – bywają niebezpieczne!
Sie28

Pieprzyki – bywają niebezpieczne!

Pieprzyki powszechnie uwa?a si? za niegro?n? skaz? na skórze, cho? wed?ug niektórych pieprzyki poszczególnych miejscach mog? dodawa? uroku. Pieprzyki to nic innego jak nagromadzenie si? w danym miejscu komórek barwnikowych czyli tak zwanych melanocytów. Zasadniczo ka?dy cz?owiek posiada zmiany czy te? znamiona na skórze. Mog? one mie? charakter nabyty lub wrodzony. Zmiany nabyte pojawiaj? si? na skórze wskutek oddzia?ywania czynników...

Read More