Łagodzenie bólu, a ibuprofen. Co warto wiedzieć?
Cze01

Łagodzenie bólu, a ibuprofen. Co warto wiedzieć?

Zasadniczo nie ma w tym nic z?ego w tym, ?e si?gamy po ?rodki przeciwbólewe, o ile b?dziemy pami?ta?, ?e ?rodki przeciwbólowe to nie witaminy i chocia? oficjalnie maj? na celu nam pomóc,  to bardzo cz?sto leki przeciwbólowe po prostu szkodz? naszemu zdrowiu. Leki przeciwbólowe mo?emy podzieli? na te dzia?aj?ce na poziomie centralnym, czyli wp?ywaj?ce na centralny uk?ad nerwowy oraz na te dzia?aj?ce obwodowo, a pro?ciej mówi?c...

Read More
Skuteczne sposoby na rozstępy
Maj25

Skuteczne sposoby na rozstępy

Rozst?py s? uporczywym, nieestetycznym problemem, trudnym do usuni?cia, cz?sto mo?liwe jest bowiem tylko jego z?agodzenie. S? one tak powszechne jak cellulit, bo dotycz? a? 80 procent kobiet. Rozst?py s? zmianami skórnymi, swoim wygl?dem przypominaj?ce pod?u?ne blizny, pokryte cieniutkim naskórkiem, przebiegaj?ce równolegle.  Powstaj? na skutek zbyt szybkiego, ale trwa?ego rozci?gania si? skóry. Przyczyn powstawania rozst?pów jest...

Read More
Nowoczesna diagnostyka, a badanie żywej kropli krwi
Kwi27

Nowoczesna diagnostyka, a badanie żywej kropli krwi

W ostatnich czasach mo?na zauwa?y? tendencje skierowane ku powrotowi do korzeni, do natury, ?ycia zgodnie z funkcjonowaniem przyrody. Jest to zauwa?alne w kontek?cie szeroko rozumianego life styl’ u, spo?ywanych produktów oraz u?ywania naturalnych kosmetyków. Do ?ask wraca równie? medycyna naturalna. Zwolenników medycyny alternatywnej jest wielu, a ostatnio prawdziwym „odkryciem” jest analiza ?ywej kropli krwi, cho? zdaniem niektórych...

Read More
Nowotwór skóry
Mar31

Nowotwór skóry

Nowotwór skóry – czerniak nale?y do nowotworów z?o?liwych skóry, b?on ?luzowych lub naczyniowych oka, który wywodzi si? z melanocytów. Najcz??ciej na ten rodzaj nowotworu zapadaj? osoby rasy bia?ej.  Szacuje si?, ?e ka?dego roku  rozpoznaje si? 130 tysi?cy przypadków tej choroby, a liczba ta systematycznie wzrasta. W samej Polsce jest to oko?o 3,5 tysi?ca osób rocznie. Czerniak nale?y do nowotworów bardzo trudnych w leczeniu, a...

Read More
Skręcenia i zwichnięcia. Terapia MBST – jako pomoc
Mar20

Skręcenia i zwichnięcia. Terapia MBST – jako pomoc

Urazy kończyn i terapia MBST Urazy kończyn to najprościej ujmując mechaniczne uszkodzenie aparatu ruchu kończyn górnych, to jest rąk lub kończyn dolnych – nóg, przy czym uraz te mogą dotyczyć zarówno kości jaki i stawów tychże kończyn. Najłagodniejszym urazem jest tak zwane zwichnięcie, najcięższym zaś złamanie lub pęknięcie kości. Złamanie to całkowite przerwanie ciągłości kości.  Złamania kończyn można podzielić według trzech...

Read More
Dogoterapia
Lut28

Dogoterapia

Pi?kny labrador dostrzega co? wyj?tkowego w ma?ym, chorym na zespó? Downa ch?opcu. Wi?kszo?? ludzi tego nie widzi. Pies traktuje dziecko z niezwyk?? delikatno?ci? i uczuciem. Pomimo, ?e ch?opiec odsuwa si? od psa, ten spokojnie i nader wytrwale daje dziecku zna?: nie bój si?, nie stresuj, ja Ciebie bardzo lubi?, Jestem spokojny.  Jest to doskona?y przyk?ad, kochaj?cej natury psów i mo?liwo?ci jakie daj? wszystkim chorym.  ...

Read More