Łysienie plackowate
Lip01

Łysienie plackowate

 W?osy od zawsze stanowi?y wizytówk? cz?owieka. To mi?dzy innymi w?osy decyduj? o czyjej? atrakcyjno?ci, a mocne i l?ni?ce w?osy ?wiadcz? o dobrej kondycji cia?a. Nie dziwi wi?c, ?e ka?da utrata w?osów wi??e si? z obawami. ?ysienie plackowate to choroba, która dotyka najcz??ciej dzieci  oraz osoby m?ode. Wed?ug niektórych szacunków nawet sze??dziesi?t procent zachorowa? dotyka w?a?nie osób poni?ej trzydziestego roku ?ycia. Objawy...

Read More
Włosy, włosy! Każda hostessa bardzo dba o nie
Lut24

Włosy, włosy! Każda hostessa bardzo dba o nie

D?ugie, mocne w?osy potrafi? doda? uroku ka?dej kobiecie. Niestety, w dzisiejszych czasach nasze w?osy poddawane s? dzia?aniu bardzo wielu szkodliwych czynników. Promieniowanie UV, gor?ce powietrze z suszarki, zimny nawiew klimatyzacji albo te? temperatura generowana przez prostownic? do w?osów lub lokówk? – to tylko cz??? sposobów na zniszczenie struktury naszego w?osa. Dlatego je?eli zale?y nam na tym, aby nasze w?osy by?y l?ni?ce i...

Read More
Jak zadbać o włosy zimą?
Lut08

Jak zadbać o włosy zimą?

Zima to ci??ki okres dla naszych w?osów. Bardzo cz?sto ze wzgl?du na niskie temperatury nasze w?osy sp?dzaj? pod czapk? nawet kilka godzin dziennie. O ile dla zdrowia naszego organizmu jest to nawyk jak najbardziej przydatny, a wr?cz potrzebny, to jednak w?osy przez czapk? mog? straci? blask, sprawia? wra?enie przyklapionych, a tak?e znacznie cz??ciej si? przet?uszcza?. Dlatego zima jest szczególn? por? roku, kiedy powinny?my dba? o...

Read More
Zadbajmy o włosy – naturalnie
Gru15

Zadbajmy o włosy – naturalnie

Ka?da kobieta marzy o d?ugich, l?ni?cych w?osach, które zachwycaj? swoim po?yskiem oraz grubo?ci?. Niestety, w dobie nagminnego u?ywania urz?dze? takich jak suszarki i prostownice nasze w?osy bardzo cz?sto s? matowe, cienkie oraz ?amliwe. Na rynku istnieje bardzo wiele suplementów diety zawieraj?cych przeró?ne substancje, maj?ce rzekomo poprawi? kondycj? naszych w?osów „od cebulki a? po same ko?ce”. Niestety, wiele z nich to...

Read More