Migdałki
Lip31

Migdałki

U ka?dego cz?owieka, w b?onie ?luzowej gard?a wyst?puj? skupiska tkanki ch?onnej to jest migda?ki podniebienne,  migda?ek gard?owy- tak zwany trzeci oraz migda?ki tr?bkowe i j?zykowe. Tworz? one pier?cie? Waldeyera, która jest odpowiedzialna za obron? górnych i dolnych dróg oddechowych przed wirusami i infekcjami. W migda?kach wytwarzane s? przeciwcia?, które niszcz? drobnoustroje, a z czasem ich rola zanika. W sytuacji gdy infekcje...

Read More
Jak zadbać o zdrowy sen?
Lip25

Jak zadbać o zdrowy sen?

Nie da si? zaprzeczy?, ?e sen jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Podczas snu organizm regeneruje si?, nast?puje przy?pieszona odnowa systemu kontroluj?cego oraz odpowiedzialnego za przemian? materii, a tak?e komórek. Wzrasta tak?e proces produkcji bia?ek i hormonów, w tym bardzo wa?nego hormonu wzrostu. Zatem zdrowy sen to podstawa sprawnego funkcjonowania naszego umys?u i cia?a. Badania jednak pokazuj?, ?e co...

Read More
Olej kokosowy i jego medyczne właściwości
Gru02

Olej kokosowy i jego medyczne właściwości

Natura ofiaruje nam wiele dobrodziejstw- wiele produktów ro?linnych ma zbawienny wp?yw na nasze zdrowie. Takim cudem natury jest rozchwytywany od jakiego? czasu olej kokosowy, który ze wzgl?du na wysok? zawarto?? kwasów nasyconych, nie cieszy? si? zbyt dobr? opini?. W krajach, w których naturalnie wyst?puje jest jednak u?ywany od dawien dawna. Olej kokosowy ma niew?tpliwie wiele walorów, zarówno smakowych jak i zapachowych, a tak?e...

Read More
Z wizytą u lekarza – jak często musimy korzystać z jego usług.
Kwi07

Z wizytą u lekarza – jak często musimy korzystać z jego usług.

Ze ?wiadcze? medycznych korzysta ka?dy z nas. Oczywi?cie ka?dy chcia?by równie? w jak najwi?kszym stopniu unikn?? tej konieczno?ci, jednak nie ma sensu oszukiwanie si? – wszyscy potrzebujemy s?u?by zdrowia. Nawet je?eli nale?ymy do osób, które s? zwolennikami domowej kuracji ró?nego rodzaju najpopularniejszych dolegliwo?ci, takich jak przezi?bienie, chrypka czy te? nawet ospa wietrzna albo ?winka, to pewnego rodzaju schorzenia po...

Read More
Co powinno znajdować się w kosmetyczce?
Mar08

Co powinno znajdować się w kosmetyczce?

W dzisiejszych czasach jeste?my zasypywane wr?cz reklamami wszelkiego rodzaju kosmetyków, których producenci z ka?dej strony zapewniaj? nas, ?e to w?a?nie to czego potrzebujemy i co wr?cz powinno znajdowa? si? w naszej kosmetyczce. Chyba ka?dej kobiecie zale?y na tym, by na co dzie? wygl?da? ?adnie, estetycznie oraz elegancko, ale niekiedy nie jeste?my w stanie zdecydowa?, jakich kosmetyków powinny?my stosowa?, by ten efekt osi?gn??....

Read More
Domowej roboty maseczki na twarz
Mar01

Domowej roboty maseczki na twarz

Ka?da z nas chcia?aby mie? idealnie g?adk?, mi?? w dotyku cer?. Niestety, ma?o kto ma idealn? cer? z natury. Bardzo cz?sto trzeba sobie na ni? zapracowa? – oczywi?cie nie chodzi tutaj o nak?adanie nie wiadomo jak du?ej ilo?ci substancji chemicznych. Post?puj?c w ten sposób mo?emy naszej buzi zaszkodzi? – nie ka?da z nas zdaje sobie spraw? z tego, jak bardzo delikatna jest skóra na naszej twarzy. Zanim zatem zdecydujemy si? na kolejny...

Read More