Probiotyki, jako podstawa zdrowych jelit.
kw.30

Probiotyki, jako podstawa zdrowych jelit.

Probiotyki to hodowle ?ywych drobnoustrojów takich jak pa?eczki kwasu mlekowego, bifidobakterie, dro?d?aki i ziarniaki, zawartych w ?ywno?ci oraz w preparatach- suplementach. Przyjmowane w odpowiedniej ilo?ci maj? niezwykle korzystny wp?yw na nasze zdrowie. Wyst?puj? naturalnie w  mikroflorze przewodu pokarmowego cz?owieka, produkuj? kwas mlekowy oraz chroni? nab?onek jelita, przy czym probiotyki odporne s? na enzymy trawienne, kwas...

Read More
Co stosować zamiast cukru?
gru29

Co stosować zamiast cukru?

WHO – ?wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby cukry powinny stanowi?y maksymalnie 10 procent dziennego zapotrzebowania na energi?, co daje oko?o 4-5 ?y?eczek cukru dziennie.  Cukier rafinowany nie bez powodu zwany „bia?? ?mierci?”. To czyste w?glowodany, bez ?adnych w?a?ciwo?ci od?ywczych, pozbawione wszelkich minera?ów oraz witamin. Nadmiar cukru powoduje szereg chorób, mi?dzy innymi nadci?nienie t?tnicze, cukrzyca, zawa?...

Read More
Zdrowe odżywianie. Co zrobić, żeby nie przesłodzić?
gru19

Zdrowe odżywianie. Co zrobić, żeby nie przesłodzić?

Przeci?tny Polak w ci?gu ca?ego roku spo?ywa oko?o 40 kg cukru! To prawie dwa razy wi?cej, ni? zaleca WHO- ?wiatowa Organizacja Zdrowia wed?ug której, cukry powinny stanowi? maksymalnie 10 procent dziennego zapotrzebowania na energi?, czyli 4-5 ?y?eczek cukru dziennie. Nawet je?li nie s?odzimy ani kawy, ani herbaty czy unikamy jedzenia s?odyczy, to i tak dostarczamy organizmowi wi?cej cukru, ni? organizm potrzebuje, poniewa? jest on...

Read More
Dieta paleo – kult szczupłej sylwetki
gru15

Dieta paleo – kult szczupłej sylwetki

W dzisiejszych czasach media ze wszystkich stron narzucaj? nam kult szczup?ej sylwetki. Z ok?adki niemal?e ka?dej gazety u?miecha si? do nas szczuplutka piosenkarka, modelka czy te? aktorka, której figura nie pozostawia nic do ?yczenia. O ile sam fakt zdrowego stylu ?ycia, czyli zbilansowanego od?ywiania si? oraz aktywno?ci fizycznej jest jak najbardziej po?yteczny, a nawet – wskazany, to jeste?my spo?ecze?stwem, które bardzo lubi...

Read More